• prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR)
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz sporządzanie planów amortyzacji
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • bieżące doradztwo finansowo – księgowe